'); }

KCTF_英雄救美


这题主要是对if()内的两个函数进行分析,

image-20210915214157709第一个函数

int __usercall sub_321240@<eax>(int a1@<edx>, byte *a2@<ecx>, int *a3)
{
 int v3; // ebx
 int i; // esi
 unsigned int m; // edi
 char v6; // al
 signed int j; // ecx
 int v9; // ecx
 byte *v10; // [esp+0h] [ebp-64h]
 int v11; // [esp+4h] [ebp-60h]
 __int128 arr[5]; // [esp+Ch] [ebp-58h]
 char v14; // [esp+5Ch] [ebp-8h]

 arr[0] = (__int128)_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_336280);
 v3 = 0;
 arr[1] = (__int128)_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_3362A0);
 i = 0;
 v11 = a1;
 v10 = a2;
 v14 = 113;
 arr[2] = (__int128)_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_336270);
 arr[3] = (__int128)_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_336290);
 arr[4] = (__int128)_mm_load_si128((const __m128i *)&xmmword_336260);// 并不是顺序存储,动调获取结果
 if ( a1 <= 0 )
  return 1;
 m = 0;
 while ( 1 )
 {
  v6 = a2[i];
  if ( v6 > '0' && v6 <= '9' )
   break;
  j = m;
  if ( m >= 0x51 )
   return 0;
  while ( v6 != *((_BYTE *)arr + j) )
  {
   if ( (unsigned int)++j >= 81 )      // 获取下标
    return 0;
  }
  v9 = j % 9 + 1;               // 存储范围:1~9
  if ( v9 == -1 )
   return 0;
  *a3 = v9;                  // 最终结果保存到a3中
  a2 = v10;
  ++v3;
  ++a3;
  a1 = v11;
LABEL_13:
  if ( ++i >= a1 )              //说明要遍历一遍输入的值,判断是否符合条件
   return 1;
 }
 if ( v3 + v6 == '9' )             // 每成功取一个值,下一次起点偏移+9
 {
  v3 = 0;
  m += 9;                   // 9个为一组
  goto LABEL_13;
 }
 return -1;
}

目前还不能看出究竟在做什么,

第二个函数

可以知道这是一个数独

它先是将第一个函数获取的内容填充到数独表中

do                      // 插入由第一个函数获取的值
 {
  if ( !*(v3 - 1) )
  {
   v4 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   *(v3 - 1) = v4;
  }
  if ( !*v3 )
  {
   v5 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   *v3 = v5;
  }
  if ( !v3[1] )
  {
   v6 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[1] = v6;
  }
  if ( !v3[2] )
  {
   v7 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[2] = v7;
  }
  if ( !v3[3] )
  {
   v8 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[3] = v8;
  }
  if ( !v3[4] )
  {
   v9 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[4] = v9;
  }
  if ( !v3[5] )
  {
   v10 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[5] = v10;
  }
  if ( !v3[6] )
  {
   v11 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[6] = v11;
  }
  if ( !v3[7] )
  {
   v12 = *(_DWORD *)&a1[4 * v2++];
   v3[7] = v12;
  }
  if ( v2 >= a2 )
   break;
  v3 += 9;                  // +9说明9个数据为一行
 }
 while ( (int)v3 < (int)&ByteEnd );      // 结束位置

然后分别进行判断

行判断

 while ( 2 )                  // 判断每一行的值是否都不相等
 {
  v15 = 1;
  v16 = v13;
  do
  {
   v17 = v15;
   if ( v15 < 9 )
   {
    v18 = *v16;
    while ( v18 )
    {
     v19 = ByteStart[v14 + v17];
     if ( !v19 || v18 == v19 )       // 同一排的值不能相等
      break;
     if ( ++v17 >= 9 )
      goto LABEL_30;
    }
    return 0;
   }
LABEL_30:
   ++v15;
   ++v16;
  }
  while ( v15 < 10 );             // 一共81位
  v14 += 9;
  v13 = v41 + 9;
  v41 = v13;
  if ( (int)v13 < (int)&unk_338904 )
   continue;
  break;
 }

列判断

while ( 2 )                  // 判断每一列的值是否都不相等
 {
  v21 = 1;
  v42 = v20;
  v22 = v20 - 9;
  v23 = v20;
  do
  {
   v24 = v21;
   if ( v21 < 9 )
   {
    v25 = *v22;
    while ( v25 && *v23 && v25 != *v23 )  // 比较
    {
     ++v24;
     v23 += 9;
     if ( v24 >= 9 )
     {
      v23 = v42;
      goto LABEL_41;
     }
    }
    return 0;
   }
LABEL_41:
   ++v21;
   v23 += 9;
   v22 += 9;
   v42 = v23;
  }
  while ( v21 < 10 );
  v20 = v39 + 4;
  v39 = (char *)v20;
  if ( (int)v20 < (int)&unk_338808 )
   continue;
  break;
 }

小九宫格判断

LABEL_45:                    // 这里开始到最后,判断每个小九宫格是否每个数都不一致
  i = 0;
LABEL_46:
  *(_QWORD *)v26 = 0i64;
  v26[4] = 0;
  if ( !__OFSUB__(v27, v27 + 3) )       // 减
  {
   v30 = 3;
   v31 = &ByteStart[j + i];
   v40 = 3;
   do
   {
    if ( !__OFSUB__(i, i + 3) )
    {
     v32 = v31;              // 取byte[]
     v33 = 3;
     do
     {
      v34 = *v32++;            // byte[i++]
      ++*((_BYTE *)v26 + v34);      // v34++
      --v33;
     }
     while ( v33 );
     v30 = v40;
    }
    v31 += 9;                // 一排一排的查看
    v40 = --v30;
   }
   while ( v30 );
   v27 = v43;
   j = v38;
  }
  if ( !*(_BYTE *)v26 )
  {
   v35 = 0;
   v36 = 1;
   while ( *((char *)v26 + v36) <= 1 )
   {
    ++v36;
    ++v35;
    if ( v36 >= 10 )
    {
     if ( v35 != 9 )
      break;
     i += 3;
     if ( i < 9 )
      goto LABEL_46;
     j += 27;
     v27 += 3;
     v43 = v27;
     v38 = j;
     if ( j < 81 )
      goto LABEL_45;
     free(v26);
     return 1;               // 当所有判断都成立后,返回1
    }
   }
  }
  free(v26);
 }
 return 0;

两个函数总的意思:将输入的值获取处于指定字符串中的下标,然后转换成1~9之间的数,并填充到数独表中,然后进行数独的行,列以及小九宫格的判断

解题

通过网上的数独在线工具,获得内容

image-20210915215952353

然后就快乐的搓脚本

arr=[0x24, 0x42, 0x50, 0x56, 0x3A, 0x75, 0x62, 0x66, 0x59, 0x70, 
 0x7D, 0x5D, 0x44, 0x74, 0x4E, 0x3E, 0x61, 0x54, 0x5E, 0x4D, 
 0x47, 0x6D, 0x4A, 0x51, 0x23, 0x2A, 0x48, 0x72, 0x60, 0x4F, 
 0x27, 0x77, 0x6A, 0x69, 0x63, 0x30, 0x21, 0x68, 0x64, 0x79, 
 0x7B, 0x6F, 0x5A, 0x7A, 0x2D, 0x40, 0x6E, 0x2B, 0x3F, 0x26, 
 0x25, 0x73, 0x5F, 0x2F, 0x67, 0x3C, 0x65, 0x5B, 0x57, 0x29, 
 0x58, 0x55, 0x78, 0x52, 0x46, 0x53, 0x4C, 0x52, 0x41, 0x3B, 
 0x2E, 0x6C, 0x3D, 0x43, 0x45, 0x6B, 0x76, 0x4B, 0x2D, 0x28, 
 0x71, 0xF7, 0x2A]
sudu=[[5,6,1,9,2,3,8],[1,8,3,4,5],[7,6,2,1,9],[7,8,4,6,9,2,5],[4,5,3,9,7,8,6],[6,9,2,8,7,1,3],[2,8,5,6,3],[6,1,7,2,8],[1,7,9,3,4,5,2]]
for i in range(len(sudu)):
  tmp=len(sudu[i])
  for j in range(tmp):
    for x in range(i*9,len(arr)):
      if(x%9+1==sudu[i][j]):
        print(chr(arr[x]),end="")
        break
  print(9-tmp,end="")

获得flag:

:u$YBPf2pa]Dt4#QM^H4ic'j0`w2y{d-Zzo2%/n_s@+2<UW)e4AR;F.4=-qEkvC2

  目录